facial waxing

facial waxing

lip $10
chin $10
chin & lip $15
face (without brow shaping) $30